Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů – člena spolku

Já, níže podepsaný/á

Zákonný zástupce člena mladšího 18ti let

(dále jen „Subjekt údajů“) uděluji tímto sportovnímu spolku Golf Club ERPET Praha z.s. se sídlem Strakonická 510/6, Smíchov, 10 00 Praha 5, IČO: 60447460, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6085, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, příp. jako zákonný zástupce nezl. dětí, které jsou členy spolku se zpracováním jejich osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu trvání členství subjektu údajů ve spolku.

4. Osobní údaje budou poskytnuty následujícím třetím osobám:

České golfové federaci a příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČGF a v ČSTV dle jejich směrnic a k identifikaci sportovce při soutěžíc.

Současně Subjekt údajů uděluje souhlas s užitím fotografií ( budou-li pořizovány ) svých i svých dětí z akcí pořádaných spolkem, jiným členem ČGF nebo přímo ČGF, a to za účelem pořízení aktuálních zpráv z činnosti členů spolku na internetových stránkách spolku ( www.gcep.cz , facebook )

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“), informuje, že: